Mimarlar Derneği 1927

Mimarlar Derneği 1927 Cumhuriyet döneminde kurulan ilk bağımsız meslek birliğidir. Cumhuriyet’in ilanından dört yıl sonra kurulmuş olan Dernek bu anlamda Türkiye’de mimarlık mesleğinin örgütlenmesini ve mimarlık kültürünün oluşmasını hedefleyen ilk girişimleri ve çalışmaları temsil eden, yaklaşık yüz yıllık bir meslek kurumudur.

1927

TÜRK MİMARLAR CEMİYETİ

Derneğin kuruluşu Cumhuriyet ile paralel bir gelişim süreci göstermiştir. Mimarların kendi bağımsız örgütlerini kurma çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, yeni başkent Ankara’nın ve ülkenin kentlerinin imar edilmesi süreçleri içinde etkin görev alabilmek amacıyla başlamıştır. Bu kapsamda, 18 Şubat 1927’de Ankara’da Bedri Tümay’ın başkanlığında “Türk Mimarlar Cemiyeti”, 9 Mart 1927’de “İstanbul’da Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi” birbirlerinden tamamen habersiz biçimde, yirmi gün ara ile kurulmuştur. Bir süre bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren bu iki örgüt, 1934 yılında Ankara’da “Türk Mimarlar Cemiyeti” adı altında bir araya gelmiştir. Cemiyet, 5 Ocak 1936’da “Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi” ve “Türk Mimarlar Cemiyeti İstanbul Şubesi” olarak iki ayrı kongreyi aynı tarihte düzenlemiştir.

1939

TÜRK YÜKSEK MİMARLAR BİRLİĞİ

Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi, hem dört şubesi olan birliğin altında yer alan bir şube olarak hem de üye sayısı çok az diğer iki şubenin heykel ve tezyin konuları üzerine yeterince faaliyet gösterememesi nedeniyle istediği çalışmaları yapamaz hale gelmiştir. Üyeleri zaten okul arkadaşları olan Türk Mimarlar Cemiyeti ile temasa geçerek birlikte toplantılar yapmaya başlamışlar, bu toplantılara İzmir’den de temsilciler katılmıştır. Böylece Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi, Ankara merkez olmak üzere çok şubeli bir mimarlık birliği yapısına dönüşmüştür.

Bu dönüşümle birlikte 1939 yılında “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” adını kullanmaya başlayan örgüt, Güzel Sanatlar Akademisi’nden ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yetişen yeni mimarların katılımıyla üye sayısını 1940’lı yıllardan itibaren düzenli olarak arttırmış, dönemin mimarlık çevresinin başat unsurlarından biri halini almıştır. Birlik’in pekçok faaliyet gerçekleştirmesi ve aynı zamanda mimarlık mesleğinin Türkiye çapında artan etkinlik alanı, Birlik’in ülke çapında şubeler açmasına yol açmıştır. 1947-1961 arası etkin olan İzmir Şubesi, bu şubelerin en uzun ömürlü olanlarından biridir. Birlik’in bu dönemde, İstanbul ve İzmir dışında, Bursa, Adana, Zonguldak ve Doğu Bölgesi’nde (Diyarbekir) şubeleri ve temsilcilikleri vardır. Bu dönemde ayrıca, uluslararası mimarlık meslek ortamında Türkiye’yi temsil etmiş olan Birlik, 1949 yılında “Uluslararası Mimarlar Birliği”ne (International Union of Architects-UIA) üye olmuştur.

Birlik’in öncelikli hedeflerinden biri Odalar Kanunu’nun çıkarılması ve mühendis-mimar örgütlülüğü şemsiyesi altında bir Mimarlar Odası'nın kurulması olmuştur. 25 yıl boyunca sürdürülen çabalar, 1954 yılında 6235 sayılı “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu”nun TBMM’de kabul edilmesiyle sonuca ulaşmıştır. Türk Yüksek Mimarlar Birliği; TMMOB ve Mimarlar Odası’nın kuruluş sürecinde gerekli her türlü organizasyonun yapılmasından, kadroların teminine, maddi kaynak sorunun aşılmasından, mekân ihtiyacının giderilmesine kadar çok çeşitli konuların tümüne büyük destek vermiştir.

Oda’nın mimarların meslek örgütü olarak pekişmesi, güçlenmesi ve etkin hale gelmesi sonrası Birlik, kendi konumunu yeniden değerlendirmiş, bu anlamda mimarlık pratiği ve mesleğini ilgilendiren çalışmaları Oda’ya bırakarak kültürel ve sosyal alanda faaliyet gösteren bir meslek örgütü olarak çalışmalarına devam etmiştir. Bu çerçevede 1950’li ve 60’lı yıllarda Birlik tarafından çok sayıda etkinlik düzenlenmiştir. Bunlar arasında “Güzel Sanatlar Balosu”, akılda kalan prestijli etkinliklerden biri olarak Dernek adına önemli bir görünürlük ve kaynak sağlamıştır. Bu balolar için hazırlanan Balo Gazeteleri’nde mizahi bir üslup içinde dönem hakkında bilgilendirmeler paylaşılmıştır. Bu etkinliklerden elde edilen birikim sayesinde 1959 yılında Konur Sokak no. 4 adresinde bulunan iki katlı müstakil bir ev satın alınmış ve Birlik’in kendisine ait genel merkezi ve lokali olarak 1960 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Birlik bu dönem içinde dönemin güncel mimarlık ortamını temsil eden Mimarlık Dergisi’ni yayınlamıştır. 1941-1953 yılları arasında yayınlanan ve proje tanıtımlarının yanı sıra mimarlık tarihi, güzel sanatlar, şehircilik, mühendislik ve mevzuat konularını kapsayan içerikleriyle dergi dönemin mimarlık ortamını yansıtan önemli bir bilgi kaynağıdır.

Sırasıyla: TYMB tarafından 1959 yılında alınan merkez binası, Merkez Binası inşaatının 1968’de durumu ve 1970 yılında kullanılmaya başlanan Merkez Binası

1965

TÜRK MİMARLAR DERNEĞİ

Birlik, zaman içinde yetki, ekonomik güç ve yönetim kadrolarının büyük bir bölümünü Mimarlar Odası’na aktarmış, bu yıllarda faaliyet yapamaz hale gelmiş olan şubelerin aldığı fesih kararlarını uygulamaya koyarak İzmir Şubesi’ni 1961 yılında, İstanbul Şubesi’ni 1965 yılında, kapatmıştır. Çalışmalarına Ankara merkezli ve şubesiz biçimde devam etme kararı almış, aynı yıl ismini “Türk Mimarlar Derneği” olarak değiştirmiştir.

Konur sokak no. 4 adresinde bulunan Dernek binasının, Oda’nın ve Derneğin değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarını karşılamak adına yetersiz kalmasıyla yeni bir bina ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, mevcut konut yapısı yerine daha büyük bir merkez binası projelendirilmiştir. Yeni bina Mimarlar Odası tarafından, kullanım ve mülkiyetinin bir kısmı Oda’ya ait olmak üzere, kat karşılığı yöntemiyle yapılarak 1970 yılında kullanıma açılmıştır. Bu ortak bina kullanımı döneminde, Dernek yönetimleri, Mimarlar Odası’nın öncülüğünü yaptığı toplumcu söylemi desteklemiş ve bağımsız etkinlikler düzenlemekten ziyade Oda’yla bütünleşik hareket etmiştir.

1973

MİMARLAR DERNEĞİ

1973 yılında Derneğin adı, “Mimarlar Derneği” olarak değiştirilmiştir. 1982 yılında bağımsız örgüt kimliğine geri dönmeyi hedefleyen Dernek 1983 yılında, Konur Sokak no. 4 adresinden ayrılmış, yeniden düzenlemeye başladığı mesleki, sosyal ve kültürel faaliyetlerini müstakil genel merkez binalarında/mekanlarında yürütmüştür. Mimarlık kültürünün oluşturulmasında etkin bir meslek örgütüne doğru evrilen Dernek, bu sürede genç kuşak mimarların artan ilgisiyle birlikte yeni mekanlara geçerek, etkinliklerini Ankara’nın çeşitli semtlerindeki adreslerde sürdürmüştür. 1986’da Kuleli Sokak’a ve 1991 yılında Turan Emeksiz Caddesi’ndeki Park Sitesi’ne taşınılmıştır. Bu dönem aynı zamanda Dernek’in sürdüğü mesleki etkinlikler ve örgütlülük çalışmalarının yanı sıra Ankara’nın önde gelen caz kulüplerinden biri olarak da görünürlük kazandığı bir zaman dilimi olmuştur. 1996 yılında Mebusevleri semtindeki Ergin Sokak’ta bulunan bahçeli bir villaya taşınarak etkinliklerine devam etmiştir. 1998 yılında, yeni binyıla girerken mimarlık mesleğinin durumunu değerlendirmek üzere New York merkezli ANY grubunun öncülüğünde düzenlenen etkinliklerin “zaman” konulu sekizincisini Ankara’da gerçekleştirmiştir. Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.’nin desteğiyle Mimarlar Derneği 1927’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu etkinlik, dönemin uluslararası mimarlık ortamının önde gelen isimlerini Türk mimar ve akademisyenlerle bir araya getirmiştir. Konferans, konferansın ana tartışma konularını destekleyen sergiler ve konferans metinleri içeren konferans kitabıyla birlikte bu etkinlik Türkiye’de çağdaş mimarlık hakkında yapılmış en kapsamlı uluslararası etkinlikler arasındadır.

2006

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

1999-2013 yılları arasında Birlik Mahallesi’nde üç katlı bir mekâna geçen Dernek, bu dönemde aralıksız sürdürdüğü yoğun etkinlik takvimi dışında Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi’nin ve “XXI Mimarlık Kültürü Dergisi”nin çalışmalarının merkezi olmuş ve benzeri çalışmalara destek sağlamıştır. Mimarlar Derneği 2006 yılında, temsilcisi olduğu tarihsel mirasın bir nişanesi olarak kurulduğu yıl olan 1927’yi adına katmış ve ismini “Mimarlar Derneği 1927” olarak değiştirmiştir.

2002 yılında Mimarlar Derneği’nin ilk 50 yılını kapsayan, derneğin kuruluşu ve tarihini aktaran bir kitap yayınlanmıştır. Mimarların Osmanlı döneminde mühendislerle birlikte başlayan yüzyıllık “cemiyetleşme” öyküsünü de kapsayan, karar defterleri, kongre tutanakları, çalışma raporları, süreli ve süresiz yayınların taranması ve yaşayan tanıkların katkıları ile zenginleştirilmiş kitap, Cumhuriyet mimarlığının kuruluş ve kurumlaşmasının belgeseli niteliğindedir.

Cinnah Caddesi 19 numaradaki dernek yapısının inşa edildikten sonraki görüntüsü, 1960'lar

Dernek, 2000’li yıllarda kendine ait bir merkez binası edinme arayışı içindedir. Bu arayışın sonucunda 2013 yılında, modern mimarlığının Türkiye’deki önemli yapılarından olan ve Dernek üyelerinden yüksek mimar Nejat Ersin tarafından tasarlanan Cinnah Caddesi no. 19 adresindeki ikonik apartman bloğunda edinilen ve dernek merkezi olarak düzenlenen iki bitişik daireye taşınılmıştır

Yapının Kuzey Cephesinden (Fotoğraf: Duygu Tüntaş, 2019)

2017 yılında Mimarlar Derneği 1927, 90. Kuruluş Yılını kutlamıştır. Bu yılla birlikte her yeni kuruluş yıldönümü Dernek tarihini ve birikimini paylaşan kapsamlı ve özgün sergilerle kutlanmaya devam etmektedir. Bu kapsamda 2018 yılında, “90 yılın Mekanları: Mimarlar Derneği 1927 Merkez ve Lokalleri”, 2019 yılında “92. Yıl Sergisi: 100. Yıla Doğru Mimarlar Derneği 1927” ve 2020 yılında “Mimar Nejat Ersin” sergileri Ankara’lılarla buluşmuştur.

Dernek merkezi iç mekânından (Fotoğraf: Aslıhan Günhan, 2013)

Mimarlar, mimarlık öğrencileri ve Ankaralıların giderek daha yoğun bir ilgiyle takip ettiği aylık etkinlik programlarıyla Ankara’nın en faal ve etkin kültür odaklarından olan Mimarlar Derneği 1927 çeşitli mimarlık okullarının çalışmalarını, meslek kurumlarının etkinliklerini ve yayın projelerini destekleyerek mimarlık kültürüne çok yönlü katkı koymayı etkin bir şekilde sürdürüyor. Bu misyonun önemli bir projesi, Türkiye’deki modern mimarlık mirasının korunması ve niteliklerinin saptanmasına yönelik çalışmaları desteklemeyi amaçlayan ilk araştırma fonu olarak 2020 yılında başlatılan “Modern Mimarlık Araştırmaları Programı”dır.

Dernek Tarihi Hakkında
Çetin Ünalın (2002) Cumhuriyet Mimarlığının Kuruluşu ve Kurumsallaşması Sürecinde Türk Mimarlar Cemiyeti’nden Mimarlar Derneği 1927’ye. Ankara: Mimarlar Derneği 1927.
Çetin Ünalın (2017) Konur 4 Seyir Defteri, Bir Binanın Öyküsü. Ankara: Mimarlar Derneği 1927.


Zaman Dizini

1927, 18 Şubat

Türk Mimarlar Cemiyeti’nin Ankara’da kuruluşu.

1927, 09 Mart

Güzel Sanatlar Birliği Mimari Şubesi’nin İstanbul’da kuruluşu.

1927

“1035 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun”un Cumhuriyet döneminde mimarlık ve mühendislik ile ilgili çıkarılan ilk kanun olarak yasalaşması.

1928, 18 Şubat

1. Kuruluş Yıldönümü

1929, 18 Şubat

2. Kuruluş Yıldönümü

1930, 18 Şubat

3. Kuruluş Yıldönümü

1931, 18 Şubat

4. Kuruluş Yıldönümü

1931

Arkitekt dergisinin Mimar adı ile yayımlanmaya başlaması.

1932, 18 Şubat

5. Kuruluş Yıldönümü

1933, 18 Şubat

6. Kuruluş Yıldönümü

1934, 18 Şubat

7. Kuruluş Yıldönümü

1934

Ankara, İstanbul ve İzmir’den gelen mimarların birleşmek üzere İstanbul Halkevi’nde toplanması.

1935, 18 Şubat

8. Kuruluş Yıldönümü

1936, 18 Şubat

9. Kuruluş Yıldönümü

1936

Türk Mimarlar Cemiyeti ile Güzel Sanatlar Birliği’nin birleşme sürecinin tamamlanması ve Türk Mimarlar Cemiyeti İstanbul Şubesi’nin ilk seçimlerini yaparak fiilen kurulması.

1937, 18 Şubat

10. Kuruluş Yıldönümü

1938, 18 Şubat

11. Kuruluş Yıldönümü

1939, 18 Şubat

12. Kuruluş Yıldönümü

1939, 18 Ağustos

Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nin resmen kuruluşu. Birlik nizamnamesi bu tarihte Dahiliye Vekaleti tarafından onaylanarak resmiyet kazanmıştır.

1940, 18 Şubat

13. Kuruluş Yıldönümü

1941, 18 Şubat

14. Kuruluş Yıldönümü

1942, 18 Şubat

15. Kuruluş Yıldönümü

1943, 18 Şubat

16. Kuruluş Yıldönümü

1943

Mimarlık Dergisi’nin Türk Yüksek Mimarlar Birliği tarafından yayımlanmaya başlanması.

1944, 18 Şubat

17. Kuruluş Yıldönümü

1944

Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nin ilk merkezi olan “Anafartalar Cad. no. 25, Kınacı Han” adresine taşınması.

1945, 18 Şubat

18. Kuruluş Yıldönümü

1946, 18 Şubat

19. Kuruluş Yıldönümü

1946

Türk Yüksek Mimarlar Birliği Bursa Şubesi’nin kuruluşu.

1946, 31 Mayıs

Türk Yüksek Mimarlar Birliği merkezinin “Selanik Cad. no. 8/5, Yenişehir” adresine taşınması.

1947, 18 Şubat

20. Kuruluş Yıldönümü

1947, 16 Temmuz

Türk Yüksek Mimarlar Birliği İzmir Şubesi’nin kuruluşunun merkez tarafından onaylanması. İzmirli mimarların gayrı resmi olarak 1934 yılından beri Türk Mimarlar Cemiyeti ile çalıştıkları bilinmektedir.

1948, 18 Şubat

21. Kuruluş Yıldönümü

1948, 28 Haziran

Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (International Union of Architects, UIA) kuruluşunun onandığı Lozan Kongresi’ne Türk Yüksek Mimarlar Birliği’ni temsilen bir grubun katılması.

1949, 18 Şubat

22. Kuruluş Yıldönümü

1949

Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nin kurucu üye statüsünde Uluslararası Mimarlar Birliği’ne (International Union of Architects, UIA) üye olması.

1950, 18 Şubat

23. Kuruluş Yıldönümü

1951, 18 Şubat

24. Kuruluş Yıldönümü

1951, 05 Kasım

Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nin merkezinin “Büyük Sinema üst katı, Atatürk Bulvarı, Kızılay” adresine taşınması.

1951

Türk Yüksek Mimarlar Birliği Adana Temsilciliği’nin kuruluşu.

1952, 18 Şubat

25. Kuruluş Yıldönümü

1953, 05 Şubat

Türk Yüksek Mimarlar Birliği Zonguldak Şubesi’nin kuruluşu.

1953, 18 Şubat

26. Kuruluş Yıldönümü

1953

Mimarlık Dergisi’nin yayınına son verilmesi.

1954, 01 Şubat

“6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu”nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi.

1954, 18 Şubat

27. Kuruluş Yıldönümü

1955, 18 Şubat

28. Kuruluş Yıldönümü

1955, 04 Nisan

Mimarlar Odası’nın da arasında olduğun on odanın talimatnamelerinin TMMOB tarafından onaylanması ve Mimarlar Odası’nın kuruluş işlemlerinin tamamlanması.

1956, 18 Şubat

29. Kuruluş Yıldönümü

1956

Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nin UIA üyeliğini Mimarlar Odası’na devretmesi.

1957, 18 Şubat

30. Kuruluş Yıldönümü

1958, 18 Şubat

31. Kuruluş Yıldönümü

1959, 18 Şubat

32. Kuruluş Yıldönümü

1959, 08 Haziran

Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nin “Konur Sokak no. 4, Kızılay” adresindeki binayı satın alması.

1959, 01 Eylül

7303 sayılı kanun uyarınca Mimarlar Odası Genel Merkezi’nin İstanbul’dan Ankara’ya taşınması.

1960, 18 Şubat

33. Kuruluş Yıldönümü

1960, 22 Mayıs

Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nin “Konur Sokak no. 4, Kızılay” adresindeki binaya taşınması.

1961, 18 Şubat

34. Kuruluş Yıldönümü

1961, 28 Temmuz

Türk Yüksek Mimarlar Birliği’nin İzmir Şubesi’nin kapanma kararının TYMB Genel Merkezi tarafından onaylanması.

1962, 18 Şubat

35. Kuruluş Yıldönümü

1963, 18 Şubat

36. Kuruluş Yıldönümü

1964, 18 Şubat

37. Kuruluş Yıldönümü

1965, 18 Şubat

38. Kuruluş Yıldönümü

1965, 21 Şubat

Olağanüstü Genel Kurul’da Türk Yüksek Mimarlar Birliği'nin, “Türk Mimarlar Derneği” adını alması ve artık şubesiz olarak çalışması kararının alınması; Türk Yüksek Mimarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin kapanmasının Merkez Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılması.

1965, 25 Eylül

Türk Yüksek Mimarlar Birliği'nin, Türk Mimarlar Derneği adını alması ve şubesiz olarak çalışması kararının İç İşleri bakanlığı tarafından onanması.

1966, 18 Şubat

39. Kuruluş Yıldönümü

1967, 18 Şubat

40. Kuruluş Yıldönümü

1967, Haziran

Türk Mimarlar Derneğinin Konur Sokak no. 4, Kızılay adresindeki binayı yıktırarak yeniden yaptırmak üzere Mimarlar Odası ile “Mithat Paşa Cad. No. 36/5, Yenişehir” adresine taşınması.

1968, 18 Şubat

41. Kuruluş Yıldönümü

1969, 18 Şubat

42. Kuruluş Yıldönümü

1970, 18 Şubat

43. Kuruluş Yıldönümü

1970, Haziran

Türk Mimarlar Derneği’nin Mimarlar Odası ile birlikte “Konur Sokak no. 4, Kızılay” adresinde yeni yaptırılan binaya taşınması.

1971, 18 Şubat

44. Kuruluş Yıldönümü

1971,19 Şubat

“Toplumcu Mimarlar Grubu”nun İzmir-Efes Oteli’nde yapılan kongrede yönetime gelmesi.

1972, 18 Şubat

45. Kuruluş Yıldönümü

1973, 18 Şubat

46. Kuruluş Yıldönümü

1973, 13 Ekim

Genel Kurul’da Türk Mimarlar Derneği’nin “Mimarlar Derneği” adını alması. Bu tarihten itibaren Derneğin, Mimarlar Odası’yla bütünleşik bir yapılanma içine girmesi.

1974, 18 Şubat

47. Kuruluş Yıldönümü

1975, 18 Şubat

48. Kuruluş Yıldönümü

1976, 18 Şubat

49. Kuruluş Yıldönümü

1977, 18 Şubat

50. Kuruluş Yıldönümü

1978, 18 Şubat

51. Kuruluş Yıldönümü

1979, 18 Şubat

52. Kuruluş Yıldönümü

1980, 18 Şubat

53. Kuruluş Yıldönümü

1980, 12 Eylül

12 Eylül Askeri Müdahalesi ile ordunun ülke yönetimine el koyması.

1980, 13 Eylül

Milli Güvenlik Konseyi’nin bildirisi uyarınca derneklerin faaliyetlerinin durdurulması.

1980, 10 Kasım

Ankara Valiliği tarafından Mimarlar Derneği yönetimine kayyum tayin edilmesi.

1981, 18 Şubat

54. Kuruluş Yıldönümü

1981, 15 Nisan

Sıkıyönetim Kurmay Başkanlığı’nca Mimarlar Derneği’nin faaliyetlerine izin verilmesi.

1982, 18 Şubat

55. Kuruluş Yıldönümü

1982, 15 Kasım

Mimarlar Derneği Yönetim Kurulunun Mimarlar Odası’nın bulunduğu binadan çıkarak yeniden bağımsızlaşma sürecini başlatma kararı alması.

1983, 24 Ocak

“Selanik Cad. no. 44/5, Kızılay” adresine taşınılması.

1983, 18 Şubat

56. Kuruluş Yıldönümü

1984, 18 Şubat

57. Kuruluş Yıldönümü

1985, 18 Şubat

58. Kuruluş Yıldönümü

1986, 20 Ocak

“Kuleli Sok. no. 33/15, Gaziosmanpaşa” adresine taşınılması.

1986, 18 Şubat

59. Kuruluş Yıldönümü

1987, 18 Şubat

60. Kuruluş Yıldönümü

1988, 18 Şubat

61. Kuruluş Yıldönümü

1989, 18 Şubat

62. Kuruluş Yıldönümü

1990, 18 Şubat

63. Kuruluş Yıldönümü

1991, Şubat

“Turan Emeksiz Sokak, Park Sitesi B Blok no. 27, Gaziosmanpaşa” adresine taşınılması.

1991, 18 Şubat

64. Kuruluş Yıldönümü

1992, 18 Şubat

65. Kuruluş Yıldönümü

1993, 18 Şubat

66. Kuruluş Yıldönümü

1994, 18 Şubat

67. Kuruluş Yıldönümü

1995, 18 Şubat

68. Kuruluş Yıldönümü

1996, 18 Şubat

69. Kuruluş Yıldönümü

1996

70 Sonrası Mimarlık kitabının yayınlanması.

1996 Nisan

Bauhaus ve Sonrası kitabının yayınlanması.

1997, 02 Ocak

“Ergin Sok. no. 24, Mebusevleri” adresine taşınılması.

1997, 18 Şubat

70. Kuruluş Yıldönümü

1998, 18 Şubat

71. Kuruluş Yıldönümü

1998, Mayıs

Any Seçmeler kitabının yayınlanması.

1998, 15-30 Haziran

Uluslararası Anytime Konferansı ve Sergisi’nin Mimarlar Derneği ev sahipliğinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin açılış etkinliği olarak Ankara’da düzenlenmesi.

1999, 18 Şubat

72. Kuruluş Yıldönümü

1999, Haziran

Mimari Üzerine Söyleşiler kitabının yayınlanması.

1999, 25 Haziran

“Birlik Mah. 14. Sokak no. 9/B” adresine taşınılması.

1999, Aralık

Anytime Konferans Bildirileri kitabının yayınlanması.

2000, 18 Şubat

73. Kuruluş Yıldönümü

2001, 18 Şubat

74. Kuruluş Yıldönümü

2001, 26 Mayıs

Düşünceler ve Tasarımlar kitabının yayınlanması.

2002, 18 Şubat

75. Kuruluş Yıldönümü

2002, 23 Mart

Konut Üzerine De(ne)meler kitabının yayınlanması.

2002, 27 Nisan

Türk Mimarlar Cemiyeti'nden Mimarlar Derneği 1927’ye kitap tanıtımı ve sergi

2002, 29 Nisan

75. Kuruluş Yılı kapsamında Eski Başkanlar ve Kıdemli Üyelere plaket, sekreter üyelere berat verilmesi

2002, Ağustos

Sevgili Düşünceler kitabının yayınlanması.

2002, Eylül

Modernin Saati kitabının yayınlanması.

2003, 18 Şubat

76. Kuruluş Yıldönümü

2004, 18 Şubat

77. Kuruluş Yıldönümü

2004, Haziran

2002-2004 Dönem Etkinlikleri kitabının yayınlanması.

2005, 18 Şubat

“78. Yıl Mimarlar Balosu”, Ankara Palas

2006, 18 Şubat

79. Kuruluş Yıldönümü

2006, Haziran

2004-2006 Dönem Etkinlikleri kitabının yayınlanması.

2006, 21 Haziran

Olağan Genel Kurul’da Dernek’in adının “Mimarlar Derneği 1927” olarak değiştirilmesi.

2007, 17 Şubat

80. Kuruluş Yılı Kutlaması, Mimarlar Balosu, Hilton Oteli

2008, 18 Şubat

81. Kuruluş Yıldönümü

2008, 23 Şubat

81. Kuruluş Yılı Kutlaması, Mimarlar Balosu, Hilton Oteli

2008, Mayıs

2006-2008 Dönem Etkinlikleri, kitabının yayınlanması.

2008, 5-9 Eylül

Türk Mimarlığının Moskova Buluşması: 20. Yüzyıl Türk Mimarlığı Sergisi. Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı ile Moskova’da gerçekleştirilen sergi ve panel.

2008, 15 Aralık

Fotoğraf Yarışması ve Öğrenci Metin Yarışması’nın düzenlenmeye başlaması. Fotoğraf Yarışması 1: “Türkiye Mimarisi?”, Metin Yarışması 1: “Türkiye’de Çağdaş Mimarlık?”

2009, 18 Şubat

82. Kuruluş Yıldönümü

2010, 18 Şubat

83. Kuruluş Yıldönümü

2010, Mayıs

Kentsel Dönüşüm Süreçleri kitabının yayınlanması.

2010 Mayıs

Mimarlıkta Geleceği Düşünmek kitabının yayınlanması.

2010, Mayıs

Yerel Yönetim Seçimleri Üzerine kitabının yayınlanması.

2010, Aralık

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 2: “Gerçek Mekan-Sanal Mimarlık”.

2011, 1 Şubat

Fotoğraf Yarışması 2011: “Mimariye Bakış”

2011, 18 Şubat

84. Kuruluş Yılı Kutlaması, “Çizgi ile Düşünmek, Çizgi’de Düşünmek” Sergisi.

2011, Mart

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 3: “Modernite ve Yeni-Ütopya”.

2012, 1 Şubat

Fotoğraf Yarışması 2012: “Mimariye Bakış”.

2012, 18 Şubat

85. Kuruluş Yıldönümü

2012, 29 Şubat

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 4: “İmge Mi Mimarlık Mı? / "İmge-Kent-Meta".

2012, 20 Mart

Bozkurt Güvenç’e Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2012, 24 Nisan

Yıldırım Yavuz’a Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2012, 1 Mayıs

İlhan Tekeli’ye Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2013, 18 Şubat

86. Kuruluş Yıldönümü, “Cinnah 19, no. 3-4” adresine taşınılması.

2013, 27 Mart

Cinnah 19, no. 3-4’de ilk etkinliğin gerçekleştirilmesi. (Söyleşi: Ali Artun “İlk Mimarlık Müzesi”)

2013, 30 Nisan

Leyla Baydar’a Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2013, 25 Temmuz

Fotoğraf Yarışması: “İşgalin Mimarisi”.

2013, 31 Aralık

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 5: “Uzlaşma/Çatışma Zemini Olarak Mekan/Yer”.

2014, 18 Şubat

87. Kuruluş Yıldönümü

2014, 16 Aralık

Fotoğraf Yarışması: “Modern Güzeldir”.

2015, 13 Şubat

Ioanna Kuçuradi’ye Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2015, 18 Şubat

88. Kuruluş Yıldönümü

2015, 17 Mart

Mehmet Akın Atauz’a Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2015, 7 Nisan

Jale Erzen’e Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2015, 15 Eylül

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 6: “Modern Güzeldir”.

2016, 18 Şubat

89. Kuruluş Yıldönümü

2016, 3 Mayıs

Cevat Erder’e Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2016, 11 Ekim

İnci Aslanoğlu ve Ziya Tanalı’ya Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2017, 18 Şubat

90. Kuruluş Yılı Kutlaması, Litvanya Büyükelçiliği ile ortak ve eş zamanlı düzenlenen “Savaşlararası Kaunas Mimarlığı” ve “Kayıp ve Risk Altında: Başkent Ankara’nın Modern Mirası, 1927-1939” sergileri ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde resepsiyon.

2017, 30 Mayıs

Doğan Hasol’a Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2017, 19 Haziran

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 7: “Başka Bir Mimarlık Mümkün”.

2017, 11 Temmuz

Fotoğraf Yarışması: “Bireyini Yitiren Mimarlık… Mekanını Arayan Birey”.

2017, 19 Aralık

Yüksel Erimtan’a Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2018, 18 Şubat

91. Kuruluş Yılı Kutlaması, “90 yılın Mekanları: Mimarlar Derneği 1927 Merkez ve Lokalleri” sergisi ve “Konur 4 Seyir Defteri: Bir Binanın Öyküsü” yayını.

2018, 12 Ekim

Ömür Bakırer ve Cengiz Bektaş’a Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2018, 25 Ekim

“Lost and at Risk: The Modern Heritage of the Capital Ankara, 1927-1939” sergisinin “Kaunas Architects' Association Gallery, Litvanya’da” açılması.

2018, 15 Kasım

MD1927 ve AFSAD tarafından düzenlenen “Ankara 20. yy. Mimarlığı - Güncel Fotoğraf Arşivi” sergisinin ilk açılışı.

2019, 18 Şubat

92. Kuruluş Yılı Kutlaması, “100. Yıla Doğru Mimarlar Derneği 1927” sergisi.

2019, 19 Şubat

Aydan Bulca ve Ersen Gürsel’e Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2019, 28 Mayıs

Doğan Tekeli’ye Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2019, 16 Eylül

Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması 8: “Yeni Üzerine Spekülasyonlar Mimar|Mimarlık|Kent”

2019, 3 Aralık

Enis Kortan’a Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2020, 18 Şubat

93. Kuruluş Yılı Kutlaması, Dernek merkezinin bulunduğu Cinnah 19 apartman bloğunun mimarı yüksek mimar Nejat Ersin adına düzenlenen “Mimar Nejat Ersin” sergisi.

2020, 13 Mart

“Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı’nın başlatılması.

2020, 26 Ekim

“Lost and at Risk: The Modern Heritage of the Capital Ankara, 1927-1939” sergisinin Ankara Kent Konseyi’nde açılması.

2020, 27 Ekim

“Düşünme ve Görselleştirme Aracı Olarak Türkiye’de Mimari Maket | 20. Yüzyıldan Bir Kesit” kitabının Pelin Derviş Yayın Projesi iş birliğiyle yayınlanması.

2020, 9 Kasım

Suha Özkan’a Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2021, 18 Şubat

94. Kuruluş Yıldönümü

2021, 9 Mart

“Mimar Nejat Ersin" kitabının yayınlanması ve Nejat Ersin Arşivinin (https://nejatersin.md1927.org.tr) tanıtımı.

2021, 19 Kasım

“Türkiye’de Parlamento Yapılarının Yüzyılı: Halkı Birleştirmek/ Fikirleri İnşa Etmek Sergisi ve Konferansı.

2022, 18 Şubat

95. Kuruluş Yıldönümü

2022, 28 Mayıs

Rezzan Şima Önen ve Yavuz Önen’e Onur Üyeliği takdim edilmesi.

2023, 18 Şubat

96. Kuruluş Yıldönümü

2023, 11 Mayıs

Modern Mimarlık Araştırmaları Destek Programı’na “Uluslararası Onur Ödülü”

2023, 24 Ekim

"Cumhuriyetimizin 125. Yılına Mektuplar" projesinin tanıtımı.

2023, 31 Ekim

"Raftan-Buluta: Mimarlığımızın E-Kütüphanesine Doğru" projesinin tanıtımı.