Mimarlıkta Geleceği Düşünmek

Yayın

Sunuş: Mimarlık ve çevre değerlerinin algılanmasına yönelik eleştirel bir kültürün oluşması, yerleşik ve sürdürülebilir hale gelmesi Mimarlar Derneği 1927’nin öncelikli hedeflerinden biridir. 2008-2010 döneminde gerçekleşen toplantıların büyük bölümü disipliner bir çeşitlilik içinde mimarlığın farklı alt alanlarını ve ilgili konularını tartışmaya açmıştır. Bu toplantılar içinde bütün dönem boyunca sürdürülen “Mimarlıkta Geleceği Düşünmek” başlıklı toplantı serisi ayrı bir önem taşımaktadır. Günümüz ortamının getirdiği dönüşüm ve değişimler içinde yaşamın bütün alanlarında olduğu gibi mimarlık, tasarım, planlama ve çevre konularında sa bir yandan sonuç ürünü öte yandan onun üretilme ve tüketilme biçimlerini etkileyen radikal farklılıklar geleneksel süreçlerden kopuşları temsil ediyor. Türkiye mimarlık ortamı biryandan coğrafi konumu, öte yandan barındırdığı kültürel çeşitlilik nedeni ile bu değişimlerden birinci derecede etkileniyor. Öte yandan birçok alanda olduğu gibi mimarlık kültürünü de ana eksenin dışından, ama ona bağımlı olarak, “izleyen” olma konumu Türkiye için özel bir sorunsal alan tanımlıyor. Mimarlığın salt bir tasarım ve üretim alanı olmanın yanısıra tüketim toplumu olguları ile bütünleşik biçimde bir kimlik ve artı pazar değeri oluşturma işlevini üstlenmiş olması bir yandan yeni açılımlara zemin hazırlarken öte yandan mimarlığın asli varolma biçimleri üzerinde aşındırıcı etkiler oluşturuyor. Yanıbaşımızda büyük bir ivme içinde gerçekleşen bu dönüşümlere ve etkilerine bir eleştirel mesafe içinde bakabilmek bugün herzamankinden daha önemli. Mimarlar Derneği 1927 gerek bu önemi, gerekse içeriğindeki disipliner çeşitlilik nedeni ile bu tartışma serisini ayrı ve bağımsız bir yayın olarak derlemeyi öngördü. Dernek mekânında gerçekleştirilen toplantıların bant çözümlerini esas alan bu yayın sadece söylenenler değil, altı çizilerek eksik bırakılanlar ve yeni tartışmalar hazırlamaya yönelik olarak sorulan sorular nedeni ile de tematik bir tartışma çerçevesinin zeminini oluşturuyor. Toplantı katılımcılarına ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, üyelerimizin ve okuyucuların çok boyutlu olarak faydalanacağını umuyoruz. (Celal Abdi Güzer, Mimarlar Derneği 1927, Yönetim Kurulu Başkanı)

Mimarlar Derneği 1927, Mayıs 2010, 183 sayfa, Türkçe, 16cm x 22,5cm
Yayın No: 17
ISBN: 978-605-88585-2-7